วันพุธที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2553

Prodesktop

ฐานสอง

ธ =  10111000
ั =  11010001
ญ = 10101101
ช =  10101010
น = 10111001
ก = 10100001

บทที่2 สารสนเทศ

ข้อมูล


         ข้อมูล ( data ) คือ ข้อเท็จจริงหรือรายละเอียดของสิ่งที่เราสนใจ ซึ่งข้อเท็จจริงเหล่านี้อาจอยู่ในรูปแบบต่างๆเช่น ตัวเลข ข้อความ เสียง ภาพและวีดิทัศน์


สารสนเทศ ( information )
         สารสนเทศหมายถึง ข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เพราะผ่านการประมวลผลด้วยวิธีการที่เหมาะสมและถูกต้อง


ระบบสารสนเทศ ( Information System )


         ระบบสารสนเทศ ( Information System ) คือ การดำเนินงานกับข้อมูล ตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรอาจใช้ฮาร์ดแวร์ และซอฟแวร์เป็นเครื่องมือที่ให้ได้มาซึ่งสารสนเทศที่ต้องการมีสามประเภทดังนี้


         1. สารสนเทศที่ทำเป็นประจำ


         2. สารสนเทศที่ต้องทำตามกฎหมาย


         3. สารสนเทศที่ได้รับมอบหมายให้จัดทำขึ้นเฉพาะ


ส่วนประกอบของสารสนเทศ


         1. บุคลากร


         2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน


         3. ฮาร์ดแวร์


         4. ซอฟต์แวร์


         5. ข้อมูล


ประเภทของข้อมูล


         1. ข้อมูลปฐมภูมิ หมายถึงข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมและบันทึกข้อมูลโดยตรง


         2. ข้อมูลทุติยภูมิ หมายถึงข้อมูลที่ผู้อื่นรวบรวมไว้แล้ว


การประมวลผลข้อมูล


         การประมวลผลข้อมูลเป็นกระบวนการที่มีกระบวนการย่อยหลายกระบวนการตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล แยกแยะ การตรวจสอบความถูกต้อง การคำนวณ การจัดลำดับ การรายงานผล รวมถึงการการส่งข้อมูล


วิธีการประมวลผล


         1. การประมวลผลแบบเชื่อมตรง( online processing )


         2. การประมวลผลแบบกลุ่ม ( batch processing )


การแทนข้อมูล


         ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาเพื่อให้คอมพิวเตอร์ประมวลผลจะต้องอยู่ในรูปแบบที่คอมพิวเตอร์เข้าใจจึงจำเป็นต้องหาวิธีการแทนข้อมูลซึ่งเป็นชุดของตัวอักขระ การทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้สัญญาณ อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีสองสถานะคือปิดและเปิดจึงกำหนดให้ใช้ตัวเลข 0 และ 1 แทนสถานะทั้งสอง และมีการกำหนดรหัสแทนอักขระด้วยชุดของตัวเลขซึ่งประกอบด้วยเลข 0 และ 1 ซึ่งเป็นตัวเลขในระบบฐานสอง


แฟ้มข้อมูล


         ลักษณะของข้อมูลที่จัดเก็บสามารถสร้างเป็นแฟ้ม ( file ) ได้โดยในแฟ้มจะมีรายการข้อมูลเรียกว่าระเบียน ( record ) ภายในระเบียนจะมีกลุ่มข้อมูลย่อยเรียกว่าเขตข้อมูล ( field )

บทที่2 สารสนเทศ

สารสนเทศ (Information)